Trợ giúp pháp lý về các vấn đề di trú cho người nhập cư thu nhập thấp

Chỉ nhận tư vấn theo hẹn.  Nếu quí vị sống ở DC hoặc Maryland, xin vui lòng gọi văn phòng tại DC của chúng tôi tại số 202-387-4848.  Nếu quí vị sống ở Virginia, xin vui lòng gọi văn phòng của chúng tôi tại Falls Church số 703-444-7009.  Phí tư vấn là $100 một người.

Khi tìm luật sư di trú, quí vị lưu ý những người không phải luật sư hoặc “công chứng viên” không được phép cung cấp dịch vụ pháp lý về di trú.  Nếu quí vị cho rằng mình là nạn nhân bị lừa trong vụ việc di trú, xin vui lòng gọi dự án Project END số 202-552-3604.

Trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bạo lực gia đình, xâm hại tình dục hoặc bị rình rập

Chúng tôi tư vấn và/hoặc đại diện trong các vấn đề về lệnh bảo vệ dân sự, luật gia đình và các vấn đề liên quan cho người nhập cư thu nhập thấp là nạn nhân bạo lực gia đình, xâm hại tình dục hoặc bị rình rập với các vấn đề pháp lý ở DC hoặc Maryland.  Khách hàng quan tâm xin vui lòng tới văn phòng Ayuda ở DC của chúng tôi trong giờ tiếp dân, thứ Hai tới thứ Sáu, từ 9 giờ sáng tới 4 giờ chiều.  Hoặc gọi số 202-387-4848 để biết thêm thông tin.

Nếu quí vị ở trong tình trạng nguy hiểm khẩn cấp hãy gọi 9-1-1 hoặc Đường Dây Nóng Bạo Lực Gia Đình Quốc Gia tại số 1-800-799-7233.

Dịch vụ xã hội cho nạn nhân

Quản lý vụ việc và/hoặc dịch vụ trị liệu cho nạn nhân bạo lực gia đình, xâm hại tình dục là người nhập cư.  Nạn nhân buôn bán người và lạm dụng hoặc lơ là trẻ em là người nhập cư cũng có thể được nhận dịch vụ quản lý vụ việc. Để biết thêm thông tin, người dân DC có thể gọi văn phòng của Ayuda ở DC số (202) 387-4848 hoặc tới văn phòng trong giờ tiếp dân thứ Hai tới thứ Sáu, từ 9 giờ sáng tới 4 giờ chiều.  Người dân Virginia có thể gọi văn phòng của chúng tôi tại Falls Church số (703) 444-7009.

Nếu quí vị ở trong tình trạng nguy hiểm khẩn cấp hãy gọi 9-1-1 hoặc Đường Dây Nóng Bạo Lực Gia Đình Quốc Gia số 1-800-799-7233.

Trợ Giúp Bằng Ngôn Ngữ Của Quí Vị

Quí vị có quyền được thông dịch miễn phí khi quí vị tới bất kỳ văn phòng hoặc cơ quan nào của chính quyền DC. Quí vị cũng có quyền nhận tài liệu viết trên ngôn ngữ của mình. Nếu quí vị không được trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình, hãy liên hệ với Phòng Nhân Quyền DC [http://ohr.dc.gov/] tại (202) 727-4559.

Đồng thời cũng có nhiều luật sư, nhân viên xã hội và người quảng bá miễn phí ở vùng Hoa Thịnh Đốn cũng phải dùng thông dịch miễn phí để làm việc với quí vị trên ngôn ngữ của quí vị.  Nếu luật sư và nhân viên xã hội của quí vị không trợ giúp quí vị bằng ngôn ngữ của quí vị, hãy gọi Ayuda tại số (202) 243-7317 để xin thông dịch miễn phí.