Sa kasalukuyan, nakasara sa madla ang lahat ng opisina ng Ayuda ngunit nagpapatuloy kaming nagkakaloob ng serbisyo pang-client.

Sinasagot namin ang mga phone.

D.C.: 202-387-4848

VA: 703-444-7009

MD: 240-594-0600

Inuudyok na tumawag para sa higit pang impormasyon ang mga kasalukuyan at dating client, nakaligtas ng karahasan sa tahanan, gahasa, o stalking, na naghahanap ng serbisyo pangbatas pampamilya o panglipunan, at mga taong may mga dating naka-schedule na appointment.

Hindi na nag-i-schedule ang Ayuda sa kasalukuyan ng mga bagong pagsasangguni pang-immigration ngunit ia-update, nang abot-kaya, ang site na ito ng mga karagadagang tagubilin.

Impormasyon tungkol sa aming mga kasalukuyang serbisyo

  • Inuudyok na tumawag sa 202-387-4848, Monday hanggang Friday, mula 9:00 a.m. – 4:00 p.m., ang mga nakaligtas ng karahasan sa tahanan, gahasa, at/o stalking sa DC. – 4:00 p.m. (na nagsasara mula 12-1), para sa pagsasangguni pangbatas pampamilya at mga serbisyo panglipunan, na inaalay ang lahat sa pamamagitan ng telephone.
  • Inuudyok na tumawag sa 240-594-0600, Monday hanggang Friday, mula 9:00 a.m. – 4:00 p.m., ang mga nakaligtas ng karahasan sa tahanan, gahasa, at/o stalking sa MD. – 4:00 p.m. (na nagsasara mula 12-1), para sa pagsasangguni pangbatas pampamilya at mga serbisyo panglipunan, na inaalay ang lahat sa pamamagitan ng telephone.
  • Inuudyok ang mga kasalukuyang client na tawagan nang tuwiran ang kanilang mga attorney at/o social service caseworker para sa higit pang impormasyon. Nagpapatuloy kaming magkaloob ng serbisyo sa mga kasalukuyang client.

Itinigil ng USCIS ang lahat ng mga harapang appointment mula March 18 hanggang Apirl 1. Isasapanahon namin nang palagi ang site na ito, ngunit paki-abutin ang mga pagsasapanahon ng USCIS para sa ngayon-ding impormasyon sa: https://www.uscis.gov/about-us/uscis-response-coronavirus-disease-2019-covid-19.

Ii-schedule nang iba ng mga Immigration court sa Baltimore at Arlington ang lahat ng mga kasong non-detained [hindi nakakulong] na naka-schedule sa pagdinig hanggang Arpil 10. Isasapanahon namin nang palagi ang site na ito, ngunit paki-abutin ang mga pagsasapanahon ng USCIS para sa ngayon-ding impormasyon sa: https://www.justice.gov/eoir/eoir-operational-status-during-coronavirus-pandemic.

Itinigil ng Ayuda ang kanilang pro bono na clinic pampagsasangguni pangbatas na dating naka-schedule para sa April. Sa kasalukuyan, mayroon kaming clinic pampagsasangguni na naka-schedule sa maagang May at magkakaloob kami ng mga pagsasapanahon sa page na ito habang lumalapit ang petsa.